Онлайн туслах

1. <Invalid floating point operation> гэсэн алдаа гарч байна. Яаж засах вэ?

  alt :

2. Ажиллах ёстой хоногийг хаана оруулах вэ?

  alt :

3. Ажилтны газар хэлтсийг яаж солих вэ?

  alt :

4. Ашиглах жилийг яаж засах вэ?

  alt :

5. Газар хэлтэс хэрхэн нэмэх вэ ?

  alt :

6. Даатгуулагчийн төрлийг яаж өөрчлөх вэ?

  alt :

7. Дарга, нягтлан, ерөнхий менежерийн нэрийг яаж солих вэ?

  alt :

8. Мөнгөн гүйлгээний журнал сэргэхээр бичсэн гүйлгээнүүд харагдахгүй байна?

  alt :

9. Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах зардал мөрөн дээр нийт зардлын тоо, мэдэхгүй дүн орж ирээд байна. Энийг яах вэ?

  alt :

10. Өндөрлөсөн цалингаа яаж буцаах вэ?

  alt :

11. Программ ажиллуулахад "memory full operations" гэсэн алдаа гарч байна?

  alt :

12. Сайжруулалт яаж хийх вэ?

  alt :

13. Санхүүгийн Байдлын тайлангийн <Тайлант үеийн үр дүн>, Санхүүгийн Үр дүнгийн тайлан <Үйл ажиллагааны үр дүн> 2 зөрөөд байна

14. Сарын мэдээний тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн гүйцэтгэл нь орж ирэхгүй байна. Энийг яах вэ?

15. Сарын мэдээний үндсэн санхүүжилтийн дүн дээр нэмэлт санхүүжилтийн дүн нэмэгдэж орж ирээд байна?

  alt :

16. Сарын мэдээ сэргээхэд 1-р мөрийн дүн алдаатай байна гээд байна яаж тохируулах вэ?

  alt :

17. Төлбөрийн хүсэлт хэвлэхэд байгууллагын нэр 2 гараад байна.

  alt :

18. Төлбөрийн хүсэлт хэвлэхэд банк оруулаагүй байна гээд байна. Яаж тохируулах вэ?

  alt :

19. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан гүйцэтгэлээ татахгүй байна?

  alt :

20. Үндсэн хөрөнгө яаж актлах вэ?

21. Урьдчилгаанаас нэмэгдэл суутгал суутгамаар байна. Яаж тохируулах вэ?

  alt :

22. ХАОАТ-ын данс сонгогдоогүй байна гээд байна?

  alt :

23. Харилцагчийн банкийг хаана оруулж өгөх вэ ?

  alt :

24. Хөрөнгийн элэгдэл бодуулахад хөрөнгийн нэр улаан харагдаад байна.

  alt :

25. Хөтөлбөр, арга хэмжээ гүйлгээ хийхэд сонгогдохгүй байна , төлөвлөгөөний хувиар дээр гарахгүй байна. Яаж тохируулах вэ?

  alt :

26. Цалингаа мэйлээр явуулахад ямар тохиргоо хийх вэ?

  alt :

27. Цалингаа яаж банкруу явуулах вэ?

28. Цалингийн бичилт хийгдэхгүй байна. Яаж хийх вэ?

  alt :

29. Цалингийн хязгаарлалтыг яаж өөрчлөх вэ?

  alt :

30. Цалингийн цэсэн дээр гарын үсэг зурдаг дарга, нягтлан бодогчийн нэрийг яаж өөрчлөх вэ?

  alt :

31. Цалингийн цэсэн дээр гарын үсэг зурдаг дарга, нягтлан бодогчийн нэрийг яаж өөрчлөх вэ?

32. Шинээр ажилтан нэмэх гэхээр нэмэх товчлуур нь идэвхжихгүй байна

  alt :

33. Элэгдэлтэй хөрөнгө орлого авахаар алдаа гарч байна. Яаж авах вэ?

  alt :