Онлайн туслах

PLASTIC 3.0

Программын танилцуулга:
Plastic 3.0 Тайлангийн нэгтгэлийн систем төсөвт байгууллага, төрийн сан, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төсөл сан, УҮГ-ын нэгтгэсэн тайланг улирал, хагас бүтэн жилээр нэгтгэн гаргах зориулалттай программ юм.
 

Программын онцлог давуу тал:

  • Технологийн хувьд SQL92 стандартад нийцсэн PL/SQL түвшний Relatoin Database Management System ашигласан, сүлжээний орчинд олон хэрэглэгчийн горимд ажиллах сүүлийн үеийн технологиор боловсруулсан Өгөгдлийн баазын хуулбарыг автоматаар /цагийн механизмаар/ үүсгэх
  • Хуулбарыг хэрэглэгч өөрөө сэргээх боломжтой Acolous 3.0 программаас тайлангийн мэдээлэл импорт хийх боломжтой
  • Plastic 3.0 программаас экспорт, импорт хийх боломжтой /тайланг автоматаар оруулах/ Хэрэглэгчийн эрхийг хязгаарлах боломжоор хангагдсан, хэрэглэгчийн нууцлал өндөр
  • Сүлжээний горимд олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ашиглах боломжтой
  • Тайлангийн алдаа шалгах нэмэлт функцтэй. Ингэснээр хэрэглэгч механик алдаагаа хурдан олж засварлах боломжтой
  • Дансны төлөвлөгөө болон тайлангийн үзүүлэлтүүдийг хэрэглэгч өөрөө тохируулах боломжтой

 

Программ хэрэглэснээр гарах үр дүн:

  • Төсвийн хуваарилалтын Fiscal 5, төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн Acolous 3.0, мөн Plastic 3.0 системтэй уялдан ажиллана
  • УҮГ-ын нэгтгэсэн тайланг улирал, хагас бүтэн жилээр нэгтгэн гаргана
-->