Онлайн туслах

PAYROLL 2.0

Программын танилцуулга:
2010 онд боловсруулж зах зээлд шинээр нэвтрүүлсэн. Тус хувилбар нь манай бүтээгдэхүүн болох төсөвт болон аж ахуй нэгж байгууллагад зориулагдан гаргасан Acolous 3.0, Leader 3.0 програмтай хамтран ажилладаг. Мөн дангаар бие даан ажиллах боломжтой цалингийн программ юм.
 

Программын онцлог давуу тал:

 • Өгөгдлийн баазын хуулбарыг автоматаар /цагийн механизмаар/ үүсгэх,  хуулбарыг хэрэглэгч өөрөө сэргээх боломжтой
 • Нийгмийн даатгалын тайлан хүн тус бүрээр болон НДШимтгэл төлөлтийн тайлан хэвлэгдэн гарна
 • Суутган тооцсон татварын тайлан болон ХАОАТатвар төлөлтийн тайлан хэвлэгдэн гарна
 • НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийг цаг тухайд нь хийх боломжтой.  /Интернет ашиглан алсын зайнаас ажил үйлчилгээ хийх боломжтой/

 

Программ хэрэглэснээр гарах үр дүн:

 • Ажилтны ажил үүргийн болон хувийн олон мэдээллийг дэлгэрэнгүй хөтлөх  
 • Актын мөнгө бодох  
 • Амралтын мөнгө бодох  
 • Жирэмсний амралт бодох
 • Амралтын хуваарь, төлөвлөгөө, баярын өдрүүдийг тохируулах
 • Урамшуулал, нэмэгдлийн автомат тооцоолол  
 • Татвар, суутгалын бүртгэл  
 • Цалингийн карт  
 • Цалингийн журнал бичилтийн автомат гүйлгээ  
 • Электрон шуудангаар цалинг мэдээлэх
 • Программаас Excel форматруу хөрвүүлэх боломжтой
 • Валютаар цалин бодох боломжтой
 • Цалингийн цэсийг англи хэл дээр хэвлэх боломжтой
 • НДШ, татварын тайлан болон бусад тайланг гарган авах боломжтой
 • Цалинг бодохдоо цагаар болон тогтмолоор бодох
-->