Онлайн туслах

Acolous программ

Программын танилцуулга:

Acolous 3.0 программ нь  төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид өдөр тутмын үйл ажиллагааны анхан шатны мэдээллийг бүртгэх, санхүүгийн мэдээ, тайлан гаргахад зориулагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн программ юм.
 

Программын онцлог давуу тал:

 • Хуулинд нийцсэн: Төсвийн НББ-ын шинэ бодлогын дагуу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцно
 • Энгийн ойлгомжтой: Өгөгдлийн баазын хуулбарыг автоматаар үүсгэх, хуулбарыг хэрэглэгч өөрөө сэргээх боломжтой
 • Бүгд нэг дор: Нийгмийн даатгалын тайлан хүн тус бүрээр, суутган тооцсон татварын тайлан, ХАОАТатварын тайлан хэвлэгдэн гарна
 • Цаг үеэсээ хоцрохгүй: Дансны төлөвлөгөө болон тайлангийн үзүүлэлтүүдийг хэрэглэгч өөрөө тохируулдаг
 • Гацахгүй: Сүлжээний орчинд олон хэрэглэгчийн горимд өндөр хурдаар ажиллана

 

Программ хэрэглэснээр гарах үр дүн:

 • Тайлангийн нэгтгэлийн Plastic 3.0  системд тайлан мэдээг нэгтгэнэ
 • Бүртгэлийг төгрөг болон валютаар хөтөлнө
 • Баримтын архив болон хуулбар хувиудыг үүсгэнэ
 • Байгууллагад гарсан ажил гүйлгээг бүртгэн, журнал ерөнхий дэвтрийг хөтөлнө
 • Санхүүгийн тайланг сонгосон хугацаагаар түргэн шуурхай гаргана
 • Ажилтан тус бүрийн электрон шууданруу цалингийн мэдээлэл илгээнэ
 • Программаас Excel-рүү хөрвүүлэх боломжтой болно
 • Өмнөх оны баримтуудыг харах, хэвлэн авах боломжтой
-->